z energią w przyszłość

Dofinansowanie fotowoltaiki i pomp ciepła w roku 2021

Dofinansowanie

Wzrost zainteresowania urządzeniami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł energii jest wynikiem wprowadzenia systemu zachęt finansowych i tarcz podatkowych. Rozbudowany pakiet wsparcia Inwestorów w postaci dotacji, preferencyjnych kredytów – częściowo umarzanych i ulg podatkowych sprawia, że cel w postaci 30% odnawialnej energii w krajowym mixie energetycznym do 2030 r. może zostać osiągnięty. W roku 2021 r. wszystkie rozpoczęte programy wspierające montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizację budynku i zakup pompy ciepła będą kontynuowane. Czekamy również na 3. edycję programy Mój Prąd dla indywidualnych prosumentów, którego ogłoszenie spodziewane jest wkrótce.

Urządzania pozwalające pobierać odnawialną energię ze Słońca, gruntu czy powietrza to skuteczny sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną, ogrzewanie domu, ciepłą wodę w domu i w przedsiębiorstwie. Ich montaż to wyraz troski o stan naszego środowiska i pierwszy krok w stronę łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Zastosowane w nich najnowsze technologie sprawiają, że koszt ich zakupu dla wielu właścicieli domów może być zbyt wysoki. W takim przypadku pomocny okazuje się system wsparcia w postaci dotacji pomagający w podjęciu decyzji o transformacji energetycznej. W roku 2021 r. osoba fizyczna, przedsiębiorca lub rolnik inwestująca w odnawialną energetykę może uzyskać pomoc z programów refundujących część poniesionych już kosztów. Poniżej przedstawiamy aktywne programy, w których nadal można aplikować o środki na pokrycie wydatków związanych z własną instalacją fotowoltaiczną lub pompą ciepła.Program Czyste Powietrze - ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł

Ulgą termomodernizacyjną objęte mogą być przedsięwzięcia termomodernizacyjne rozpoczęte przed 1 stycznia 2019 r., które zostaną zakończone nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu kosztów jej wykonana w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym poniesione były wydatki. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulgę wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane w formie dotacji np. Mój prąd lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Działania termomodernizacyjne, którym przysługuje ulga finansowa dotyczą modernizacji budynku, dzięki, której nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania wody użytkowej i ogrzewania. Mogą to być inwestycje dotyczące montażu pomp ciepła i ocieplenia budynku oraz modernizacji pod kątem energochłonności i zniwelowania strat ciepła budynku mieszkalnego. Wysoką kwotę odliczenia podatkowego można zastosować również w przypadkach, gdy właściciel budynku zdecyduje się na:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do c.o. (centralnego ogrzewania) i c.w.u. (ciepłej wody użytkowej),
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
  zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.


Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z ulgi?

 • status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
 • budynek mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, ale i na bliźniak – pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
 • budynek, którego dotyczy wniosek, musi być wybudowany i oddany do użytku – ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.


Program Czyste Powietrze do 5 tys. zł - montaż mikroinstalacji

Program umożliwia pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej do 50% i wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Moc instalacji objęta dotacją to te od 2 do 10 kWp. By otrzymać dotację na fotowoltaikę niezbędna jest dodatkowa inwestycja, czyli wymiana kotła lub pieca zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu. Oba urządzenia zasilane energią z odnawialnych źródeł zapewnią ogrzewanie i energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna, to najtańsza i najczystsza energia elektryczna produkowana ze Słońca, natomiast pompa ciepła, to ekologiczna energia cieplna z powietrza, gruntu lub wody zasilająca ogrzewanie domu.Program Słoneczne dachy dla Poznania - pożyczka z 15% umorzeniem

Beneficjentami programu mogą zostać tylko właściciele spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowe na terenie Poznania. Pożyczka – budżet programu wynosi 100 mln zł – dotyczyć może tylko kosztów poniesionych na zakup, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji PV do 50 kW. Nabór wniosków do programu ma charakter ciągły, ale może zostać zawieszony w momencie wykorzystania wszystkich przewidzianych środków. Termin realizacji programu upływa z końcem 2023 roku. Pożyczka ma na celu sfinansowanie w 100% kosztów przedsięwzięcia. Co ważne pożyczka na wniosek Beneficjenta – osoby składającej wniosek – może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Istnieje również możliwość częściowego jej umorzenia do wysokości 15% udzielonej kwoty. Łączna kwota umorzenia dla jednego Wnioskodawcy w roku udzielenia pomocy finansowej nie może przekroczyć kwoty 800.000 złProgram Energia Plus 50 tys. zł dla przedsiębiorców

Impulsem do zmian w zakresie transformacji energetycznej w sektorze przedsiębiorstw jest program Energa Plus. Dotacje umożliwiają przedsiębiorcom zmianę źródła energii na odnawialne w celu ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Minimalna kwota wsparcia wynikająca z zapisów programowych to 0,5 mln zł na dofinansowanie między innymi instalacji fotowoltaicznej. Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie nie tylko do elektrowni słonecznej. Wsparciem objęte są również pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii, warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania środków. Program realizowany będzie do 2025 r. w formie dotacji lub pożyczki.
Budżet programu wynosi 1.314.059.478,50 zł, w tym:

 1. pożyczki - 1.264.286.978,50 zł,
 2. dotacje - 49.772.500 zł.

Forma wsparcia w postaci pożyczki może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Program przewiduje dofinansowanie w wysokości:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50 000 zł
 2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 3 950 000 zł

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie. W programie istnieje wymóg udziału środków własnych Beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.Ulga inwestycyjna w wysokość 25% kosztów inwestycji

W 2021 roku rolnicy nadal mogą korzystać z ulgi inwestycyjnej na zakup fotowoltaiki. Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji. Można tę kwotę odliczyć od podatku rolnego w ciągu najbliższych 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika. Jeśli rolnik, któremu przysługuje ulga zakupił instalację o wartości 50 tys. zł może on odliczyć 12 500 zł. Dzięki uldze zobowiązanie podatkowe jest obniżone o kwotę ulgi przez kolejne lata. Ulga przysługuje płatnikom podatku rolnego, przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Decyzje o przyznaniu ulgi inwestycyjnej/rolnej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent. Skorzystanie z niej jest możliwe w przypadku, gdy wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych. Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w formie ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi formami publicznego wsparcia.Program Mój prąd w 2021 r.

To jeden z najpopularniejszych programów dla indywidualnych odbiorców. Jego główny cel to zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowym mixie energetycznym. Proste zasady i nieskomplikowane wnioski przyniosły duży sukces, bowiem w ciągu 2. edycji programu skorzystało z niego już 220 tys. osób. Mimo budżetu opiewającego na kwotę 1,1 mld złotych, środki wyczerpały się już w drugim naborze. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na swoje potrzeby w mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie na fotowoltaikę mogło wynieść maksymalnie 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie, a cała kwota nie mogła przekroczyć 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z zapowiedziami program Mój prąd będzie kontynuowany w zmienionej formule. Prawdopodobnie zostanie on rozszerzony i będzie możliwe dofinansowanie innych rozwiązań wspierających fotowoltaikę, czyli dofinansowanie ładowarek do samochodów elektrycznych i magazynów energii.

Podjęcia decyzji o transformacji energetycznej gospodarstwa domowego, rolniczego lub przedsiębiorstwa nie należy odwlekać. W najbliższej perspektywie finansowej środki na ten cel będzie można uzyskać z programów najpóźniej do 2025 r.
Nasi Doradcy Energetyczni przygotują wycenę całej instalacji dla domu i biznesu. Wskażą również dodatkowe źródła zwrotu poniesionych kosztów instalacji z dotacji regionalnych.Zamów rozmowę

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz - oddzwonimy w 28 sekund!

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 8:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość